Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

A Közjegyzői Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Társaság, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amelyről minden esetben értesíti ügyfeleit olyan módon és terjedelemben, ahogyan jelen tájékoztatót is közzétette.
Az adatkezelő:
Név: Közjegyzői Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 3/B.
Cégjegyzékszám: 01-09-175411
A nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:24649472-2-42
Telefonszám: +36 1 4551600
E-mail: ugyfelszolgalat@akademiaprint.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Wágner György 
E-mail cím: gdpr@kamara.mokk.hu 
Telefonszám: +3614894880 
Postacím: 1535 Budapest, Pf.: 836.
I. Általános tájékoztató
A Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A jelen tájékoztatóval érintett adatokat a Társaság a székhelyén található számítástechnikai rendszeren őrzi. Az elektronikusan kezelt adatok védelmét vírusvédelem, határidős jelszó védelem, határvédelmi eszköz és rendszeres biztonsági mentés biztosítja.
A Társaság adatkezelésére az alábbi jogszabályok az irányadók:
· Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – „GDPR”),
· 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
· 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
· 2000.évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
· 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
· 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
· 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
Jelen adatvédelmi tájékoztató az adatkezeléssel kapcsolatos tényeket, jogokat és kötelezettségeket a teljesség igényével tartalmazza. Az itt felsorolt jogszabályok ismerete nem szükséges tájékoztató értelmezéséhez, a felsorolás célja kizárólag az, hogy az érintett a tájékoztató jogszabályoknak való megfelelését – belátása szerint – ellenőrizni tudja.
A Társaság tevékenységének adatkezelései elsősorban önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Azokat az eseteket, amikor bizonyos adatok kezelését, tárolását, továbbítását jogszabály rendeli el, jelen tájékoztató kifejezetten megjelöli. Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, az ő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A megadott személyes adatok valódiságáért és helyességért az adatok szolgáltatója tartozik felelősséggel.
A Társaság 16. életévévét be nem töltött gyermek számára nem kínál, és nem nyújt szolgáltatást.
II. Az egyes adatkezelések
A) A Társaság honlapja (www.akademiaprint.hu)
Az érintettek által a Társaság honlapján megadott adatok a Társaság adatbázisába kerülnek.
Az adatkezelés célja:
- a felhasználó azonosítása, a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése,
- a társaságnál meglévő és potenciális ügyfeleivel kapcsolatos cselekmények nyilvántartása,
- az igénybe vett szolgáltatások, felhasználói szokások elemzése a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása érdekében,
- az adatok továbbítása helyi viszonteladóknak az Európai Unió területén belül.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A személyes adatok megadására akkor kerülhet sor, ha az érintett a tájékoztatót megismerte, amelyet az internetes honlapon erre utaló négyzet bejelölésével igazol.
A kezelt adatok köre:
- név,
- elektronikus elérhetőség (e-mail),
- a kapcsolat nyelve,
- annak az országnak a megjelölése, ahol az érintett lakik,
- telefonszám,
- az érintett által kért ajánlatok, teljesített megrendelések.
Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó aktivitásától számított 2 év.
B) Regisztráció (                          )
Az érintett – választása szerint – a Társaság honlapján felhasználóként regisztrálhat.
Az adatkezelés célja:
- a felhasználó azonosítása, a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése,
- a társaságnál meglévő és potenciális ügyfeleivel kapcsolatos cselekmények nyilvántartása,
- támogató anyagok küldése, az igénybe vett szolgáltatások, felhasználói szokások elemzése a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása érdekében,
- az adatok továbbítása helyi viszonteladóknak az Európai Unió területén belül.
Az adatkezelés azokban az esetekben, ha az érintett nem áll jogviszonyban a Társasággal az önkéntes hozzájáruláson alapul. A személyes adatok megadására akkor kerülhet sor, ha az érintett a tájékoztatót megismerte, amelyet az internetes honlapon erre utaló négyzet bejelölésével igazol. A Társasággal szerződéses jogviszonyban álló érintettek esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, valamint a Társaságot terhelő jogi (számviteli, adózási) kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
A kezelt adatok köre:
- név,
- felhasználónév, jelszó
- elektronikus elérhetőség (e-mail), telefonszám
- a kapcsolat nyelve,
- annak az országnak a megjelölése, ahol az érintett lakik,
- az érintett által kért ajánlatok, teljesített megrendelések.
A Társaság a regisztrált felhasználók részére esetenként hírlevelet küld, amelyre a II/C. pontban foglaltak az irányadók.
* * *
A Társaság e-mail és telefonos megkeresés alapján is nyújt tájékoztatást szolgáltatásairól, amelyhez regisztráció, illetve személyes adat megadása nem szükséges.
Adatfeldolgozók:
Név: Y`SOLUTIONS PRG Informatikai Kft.
Székhely: 2463 Tordas, Szabadság 2/B
Adatfeldolgozói feladat:
Tárhelyszolgáltatás.
 
Név: Kállai Andrea
Székhely: 1087 Budapest, Stróbl Alajos 3/B
Adatfeldolgozói feladat:
Rendelések kezelése, fizetés ellenőrzése, számviteli bizonylat kiállítása, megrendelt termékek szállításra előkészítése.
C) Hírlevél
A Társaság a felhasználók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy megkereséseit személyre szabottan közölje felhasználói részére. A Társaság követi a felhasználók aktivitását a kiküldött hírlevelekben. A rendszer a gyűjtött adatok alapján egyedi, személyre szabott hírleveleket küld ki.
Az adatkezelések célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás nyomon követése, és a nyomon követés adatainak, valamint a feliratkozott felhasználók által megadott egyéb adatok (beosztás) felhasználásával a hírlevelek személyre szabása, kapcsolattartás.

Az adatkezelések jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A hírlevél küldését az érintett a honlapon erre utaló négyzet bejelölésével kérheti.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).
Az adatkezelések időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a hírlevél felhasználó általi utolsó megnyitásától, számított 2 év.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
· a hírlevelek láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattintva,
· e-mail útján az ugyfelszolgalat@kozjegyzoiakademia.hu vagy ugyfelszolgatal@akademiaprint.hu címen, továbbá
· postai úton a Társaság címén.
Adatfeldolgozók:
Név: Kállai Andrea
Székhely: 1087 Budapest Stróbl Alajos utca 3/B.
Adatfeldolgozói feladat
D) Blog
A Társaság internetes naplót üzemeltet érdeklődők számára. Arra feliratkozni név és e-mail cím megadásával lehet.
Az adatkezelés célja:
- felhasználó azonosítása,
- értesítés küldése új bejegyzés alkalmával,
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A regisztrációra akkor kerülhet sor, ha az érintett a tájékoztatót megismerte, amelyet az internetes honlapon erre utaló négyzet bejelölésével igazol.
A kezelt adatok köre:
- név,
- elektronikus elérhetőség (e-mail),
Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó aktivitásától számított 2 év. Az érintettnek küldött minden egyes értesítés lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett a blogról leiratkozzon.
III. Internetes felhasználással kapcsolatos egyéb tudnivalók.
A Társaság nem rögzíti sem felhasználó IP-címét, sem egyéb, jelen tájékoztatóban fel nem sorolt személyes adatát.
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie (süti) egy 4 kilobyte-nál nem nagyobb szövegfájl, amit az internetes böngészőprogram tárol el a számítógépünkön a meglátogatott szerverekről. Funkciója, hogy kényelmesebbé tegye a felhasználást egyes adatok (név, jelszó, stb.) tárolásával. Segítségével a honlapok testre szabhatók. A felhasználó a cookie-t képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa le.
A portál html kódja a Társaság-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
IV. Személyes és telefonos kapcsolat
A Társaság a bejövő/kimenő hívásokat nem rögzíti.
A Társaság székhelyén táblával jelzett helyiségben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme, valamint vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.
Amennyiben az érintett a megfigyelt területre e tájékoztatás ismeretében bemegy, ezzel önkéntes hozzájárulását adja a kép- hangfelvétel készítéshez.
A felvétel tárolásának helye a Társaság székhelye
A tárolás időtartama: 3 munkanap.
A rendszer üzemeltetője (adatfeldolgozó): Magyar Országos Közjegyzői Kamara
Az adatok megismerésére jogosult személyek: Ügyvezető, kezelőszemélyzet.
V. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, változatlansága igazolható és jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
VI. Az érintettek jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a nem önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

Hozzáféréshez való jog: az érintett kérelmére a Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást, illetőleg az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésre bocsátja. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes, ezt meghaladó igény esetén a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a tájékoztatás fejében költségtérítést állapítson meg.
Helyesbítéshez való jog: az érintett kérésére a Társaság legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
A Társaság a személyes adatot törli, ha
- a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amely miatt azt kezelték,
- ha az érintett önkéntes hozzájárulását visszavonja, feltéve, hogy az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adat az adatkezelő érdekeinek érvényesítéséhez nem szükséges,
- kezelése jogellenes,
- uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
- az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt.
A személyes adatok törlését az adatkezelő a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt elvégzi Amennyiben az adatkezelő a törlés iránti igényét nem teljesíti, 15 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.
Az elutasítás jogszerű indoka lehet, ha
- nem állnak fenn a törlés iránti kérelem fent írt feltételei,
- az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges,
- munkaügyi, népegészségügy területét érintő közérdek áll fenn,
- ha az adat törlése annak közérdekű archiválását, a tudományos és történelmi, valamint statisztikai felhasználását lehetetlenné tenné,
- a személyes adat szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra 15 napos időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvezne-e az érintett jogos indokaival szemben.
A korlátozás tartama alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, jogi igények érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Társaság az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog a személyes adatok azon körére vonatkozóan illeti meg az érintettet, amelyeket a Társaság az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, vagy olyan szerződés teljesítése érdekében kezel, amelyben az egyik fél az érintett.
Az érintett kérheti továbbá, hogy a Társaság a fentiek szerint kezelt adatot közvetlenül más adatkezelőnek továbbítsa. A kérést a Társaság megtagadhatja, ha az technikailag megvalósíthatatlan, vagy aránytalan nehézséggel járna.
Az adatok ki-, illetve átadása évente 2 alkalommal ingyenes, ezt meghaladó igény esetén a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a tájékoztatás fejében költségtérítést állapítson meg. Jogosult megtagadni továbbá az adatok ki- és átadását, ha az joggal való visszaélést valósít meg.
Tiltakozás joga:
Ha az érintett – saját helyzetével kapcsolatos okból – olyan személyes adat kezelése ellen tiltakozik, amelyet a Társaság annak közérdekű jellege miatt, illetőleg saját, vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezel, a Társaság a kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A Társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
A fentiektől eltérően a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. [lásd: GDPR 21. cikk (4) bek.]. Ebben az esetben a Társaság az adatkezelést megszünteti, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította.
Kártérítés és sérelemdíj:
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
VII. Jogorvoslat
Panasz benyújtása az adatvédelmi tisztviselőhöz 
Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
 
Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Wágner György 
E-mail cím: gdpr@kamara.mokk.hu 
Telefonszám: +3614894880 
Postacím: 1535 Budapest, Pf.: 836.
Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu